Algemene Voorwaarden

Deze website wordt verzorgd door Savills PLC, 33 Margaret Street, London, W1G 0JD.  Savills is een handelsnaam van Savills PLC. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

1   Disclaimer

Hoewel al het redelijkerwijs mogelijke is gedaan om te verzekeren dat de informatie op deze website juist is, kunnen wij niet instaan voor de juistheid ervan en behouden wij ons het recht voor om de informatie op deze website (met inbegrip van deze algemene voorwaarden) te allen tijde zonder kennisgeving te wijzigen.  U dient deze algemene voorwaarden te controleren op wijzigingen elke keer dat u van plan bent om deze website te gebruiken.

Savills biedt deze website op een "as is"-basis en doet geen verklaringen of garanties van welke aard ook met betrekking tot deze website of de inhoud ervan (met inbegrip van alle tekst, afbeeldingen, advertenties, metingen, links of andere onderdelen) en wijst aansprakelijkheid voor dergelijke verklaringen en garanties af.  Meningen die worden geuit op deze website zijn geen uitspraken over feiten.  Noch wij, noch enige andere medewerkers aan deze website doen daarnaast verklaringen of geven garanties, voorwaarden, verplichtingen of bepalingen, expliciet of impliciet, met betrekking tot de conditie, kwaliteit, prestaties, juistheid, toepasselijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, volledigheid of vrijheid van virussen van de inhoud op deze website of dat een dergelijke inhoud juist, up-to-date, ononderbroken of vrij van fouten zal zijn.

Niets op deze website mag worden beschouwd of opgevat als financieel advies.  De informatie op deze website is geen uitnodiging om te investeren in aandelen van Savills PLC en er moet niet op worden vertrouwd in verband met investeringsbeslissingen.

De diensten die op deze website worden vermeld, zijn alleen beschikbaar voor personen in het Verenigd Koninkrijk voor de volgende bedrijven: SPF Private Clients Limited, Savills Capital Advisors Limited en Cordea Savills Investment Management Limited.  Dienovereenkomstig vormt de informatie over deze diensten geen uitnodiging voor personen buiten het Verenigd Koninkrijk en moeten deze personen hun handelen niet laten afhangen van die informatie.

 

2   Schadevergoeding

U ERKENT DAT ALLEEN UZELF VERANTWOORDELIJK BENT VOOR HET GEBRUIK DAT U MAAKT VAN DEZE WEBSITE EN VAN ALLE RESULTATEN EN INFORMATIE DIE EROP STAAN EN DAT ALLE GARANTIES, VOORWAARDEN, VERPLICHTINGEN, VERKLARINGEN EN BEPALINGEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, STATUTAIR OF ANDERSZINS, HIERBIJ ZO VOLLEDIG MOGELIJK ZIJN UITGESLOTEN ALS DE WET TOESTAAT.

Behalve met betrekking tot aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel die voortvloeit uit nalatigheid of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, wijzen wij en alle medewerkers aan deze website, zo volledig mogelijk als de wet toestaat, hierbij alle aansprakelijkheid af voor enigerlei verlies of schade, met inbegrip van eventuele gevolgschade of indirecte schade of schade door u opgelopen, hetzij voortvloeiende uit onrechtmatige daad, contract of anderszins, hetzij voortvloeiende uit of in verband met uw toegang tot of het gebruik van of de onmogelijkheid tot het gebruik van deze site.

 

3   Intellectueel eigendom

Het auteursrecht op deze website en de inhoud ervan behoren toe aan Savills.  U mag geen permanente kopie van deze website of de inhoud ervan maken in enigerlei vorm dan ook, noch deze reproduceren.  U mag deze website of de inhoud ervan niet op een andere website reproduceren of overnemen.  U mag alleen tijdelijke kopieën van de inhoud afdrukken of opslaan voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik.  U mag geen koppeling maken naar deze website of deze framen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Savills.

Savills en het Savills-logo zijn handelsmerken geregistreerd op naam van Savills PLC in het Verenigd Koninkrijk en andere delen van de wereld.  Reproductie van deze handelsmerken anders dan om deze website te bekijken is verboden.  Niets van deze site mag worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of rechten om enige inhoud van de website te gebruiken of distribueren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

4   Onderbrekingen en omissies in deze service

Hoewel wij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van deze website hoog blijft en om de continuïteit ervan te behouden, is het internet niet altijd een stabiel medium, en fouten, omissies, onderbrekingen van de dienstverlening en vertragingen kunnen zich op elk moment voordoen.  Als gevolg daarvan accepteren wij geen doorlopende verplichting of verantwoordelijkheid om deze website (of een bepaald deel ervan) te laten functioneren.

 

5   Ongeldigheid

Indien een deel van onze algemene voorwaarden onuitvoerbaar is (met inbegrip van bepalingen waarin we onze aansprakelijkheid ten opzichte van u uitsluiten), heeft dit geen gevolgen voor de uitvoerbaarheid van andere onderdelen van deze voorwaarden. 

 

6   Links

Deze website bevat links naar websites van derden waarover Savills geen controle heeft.  Savills neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van derden of voor enige schade die kan ontstaan door het gebruik van een website van een derde.  De aanwezigheid van een link naar een derde betekent niet noodzakelijk dat Savills die website onderschrijft of al dan niet een samenwerkingsverband heeft met de eigenaar van die website.

 

7   Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden en uw gebruik van deze website zijn uitsluitend onderworpen aan het Engels recht, en alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze algemene voorwaarden en uw gebruik van deze website zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.

 

8   Regelgeving

Savills Capital Advisors Limited is geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.  Mocht u klachten hebben over Savills Capital Advisors Limited, dan kunt u contact opnemen met de interne toezichthouder Chris Nicolle op +44 (0) 20 7409 8825 of hem een e-mail sturen op CNicolle@savills.com

Savills Investment Management Limited is geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority. Mocht u klachten hebben over Savills Investment Management Limited, dan kunt u contact opnemen met de interne toezichthouder Laurence Greenblatt op +44 (0) 20 7016 3806 of hem een e-mail sturen op laurence.greenblatt@savillsim.com

Andere Savills groepsmaatschappijen op deze website zijn niet gereguleerd door de Financial Conduct Authority.

 

9   Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Gegevensbescherming

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u van dienst te zijn. Raadpleeg onze Privacyverklaring voor details over hoe uw persoonlijke informatie zal worden gebruikt.

 

Huidige aandelenkoers

Verandering:-0,0816 
Laatse koers:10,9401
Handelsvolume:151,115

 

Meer informatie voor investeerders